Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • obrony w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
  • występowania w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
  • przygotowywania subsydiarnych oraz prywatnych aktów oskarżenia
  • pomocy w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, lub zatrzymanie.
  • pomocy prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia.